چاپ این صفحه

کمیته روان‌پزشکی نظامی

تعداد بازدید : 2741
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۶/۱۱

رییس کمیته: دکتر مظفر روحانی

دبیر کمیته: دکتر فرهاد آوخ

اعضای هیأت اجرایی: 

دکتر مسعود افضلی

دکتر ارسیا تقوا

دکتر وحید فرنیا

چاپ این صفحه