کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

 کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

رییس کمیته: دکتر نصر‌اصفهانی، مهدی

دبیر کمیته: دکتر شیرازی، الهام

 

اعضای کمیته:

دكتر احمدی ابهری، سيد على
دكتر  اعتضادی، افشین
دكتر  تهرانى‌دوست، مهدی
دکتر جليلى، جلیلی
دکتر شمشيرى نظام، تورج
دكتر  صابرى، مهدی
دكتر  فدايى، فربد
دكتر نجاتى‌صفا، علی اکبر
دکتر نوربالا، احمدعلی