شاخه البرز

اعضای هیات مدیره:

دکتر حاجیان‌مطلق،‌ ناصر          رییس شاخه

دکتر امراللهی ، زهره                دبیر شاخه

دکتر راد گودرزی، رضا              خزانه دار

،

بازرس:

دکتر عابدیان،‌ شیرین

 

 تاریخ آخرین انتخابات:۱۳۹۹/۱۱۹