شاخه البرز

اعضا هیات مدیره:

دکتر حاجیان مطلق ناصر،‌ رییس شاخه

دکتر امراللهی زهره، دبیر شاخه

دکتر نریمانی سمیرا،‌ خزانه دار

دکتر شیرین عابدیان،‌ بازرس

 

 تاریخ آخرین انتخابات:1399/12/14