شاخه البرز

اعضا شاخه

دکتر ناصر حاجیان مطلق،‌ رییس

دکتر حسین عبداللهی، دبیر

دکتر نیلوفر رستگار،‌ خزانه دار

دکتر زهره امراللهی،‌ خزانه دار