شاخه البرز

اعضا شاخه

دکتر ناصر حاجیان مطلق،‌ رییس

دکترزهره امراللهی، دبیر

دکتر سمیرا نریمانی،‌ خزانه دار

دکتر شیرین عابدیان،‌ بازرس