شاخه آذربایجان شرقی

اعضا کمیته

دکتر فرنام علیرضا، رئیس شاخه

دکتر غلامرضا نورآذر، دبیرشاخه

دکتر قایم مقامی مهرداد، خزانه‌دار شاخه

دکتر خلیلی فرشباف ، بازرس

تاریخ آخرین انتخابات:1396/2/14