شاخه آذربایجان شرقی

اعضا کمیته

دکتر علیرضا فرنام، رئیس

دکتر غلامرضا نورآذر، دبیر

دکتر مهرداد قایم مقامی، خزانه‌دار

دکتر فرشباف خلیلی، بازرس