کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

 کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

رییس کمیته: دکتر فدایی، فربد

دبیر کمیته: دکتر رجبی، فاطمه

 

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر شکیبا، عالیا

دکتر صادقی، مجید

دکتر امینی، همایون

دکتر میرسپاسی، زهرا

دکتر قلعه‌بندی، میرفرهاد