کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

 کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

رییس کمیته: دکترمیرسپاسی، غلامرضا

دبیر کمیته: دکتر امینی، همایون

 

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر شکیبا، عالیا

دکتر صادقی، مجید

دکتر فاطمه، رجبی

دکتر فدایی، فربد

دکتر قلعه‌بندی، میرفرهاد