کمیته روانپزشکان جوان و دستیاران

کمیته روانپزشکان جوان و دستیاران

رییس کمیته: دکتر اردوان محمدآقایی

دبیر کمیته: دکتر بیتا فلاح‌پور

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر مژده جمالی
دکتر مهسا برون
دکتر فائزه زارع‌زاده


 

رییس کمیته:‌ دکتر محمدرضا قاسم زاده

دبیر کمیته: دکتر محمدرضا شالبافان

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر میترا اشرفی پور

دکتر حسن رنجبر

دکتر آرزو صمدی

دکتر عطیه گلبن

دکتر احمد احمد‌ی‌پور