کمیته دستیاری

رییس کمیته: دکتر اردوان محمدآقایی

دبیر کمیته: دکتر بیتا فلاح‌پور

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر مژده جمالی
دکتر مهسا برون
دکتر فائزه زارع‌زاده