کمیته اختلالات خلقی

رییس کمیته: دکتر فرید حسینی، فرهاد

دبیر کمیته: دکتر معماری، الهه

اعضای کمیته:

دکتر خلیلی، نوید

دکتر زاهدیان، فائزه

دکتر صمیمی اردستانی، مهدی

دکتر فاضلی، احد

دکتر کیانی‌مهر، گیلدا

دکتر نجاتی، سارا