کمیته اختلالات خلقی

رییس کمیته: دکتر گیلدا کیانی‌مهر

دبیر کمیته: دکتر فاطمه رجبی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر گیتا صدیقی

دکتر خسروی‌فرد

دکتر رزا علیخانی

دکتر سیدمهدی صمیمی

دکتر مجید برکتین

دکتر معصومه امین‌اسماعیلی

دکتر عسگری‌فر

دکتر زاهدیان

دکتر سلیمی