شاخه اصفهان
در روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه 1401، انتخابات شاخه اصفهان انجمن علمی روانپزشکان ایران با حضور نماینده هیأت‌مدیره انجمن، دکتر حسن رفیعی برگزار شد.
نتیجه انتخابات به شرح زیر به تأیید هیأت‌ مدیره انجمن رسید:

اعضای هیات مدیره:

دکتر هاشمی، مینو                          رییس شاخه

دکتر سید میررمضانی، مصطفی           دبیر شاخه

دکتر شیرزادی، الهام                          خزانه‌دار

دکتر نقدی، فرامرز                               بازرس

 

اعضای علی‌البدل:

دکتر افشار، حمید

دکت شعربافچی، محمدرضا

 

بازرس‌ها:

دکتر نقدی، فرامرز