شاخه فارس

انتخابات شاخه فارس در تاریخ ۹۷/۱۰/۶ برگزار شد:

اعضای هیأت مدیره :

دکتر نجات‌بخش عبدالله، رئیس شاخه

دکتر بذرافشان امیر، دبیر شاخه

دکتر دالکی شهره، عضو

دکتر بهرامی ، عضو

دکتر  هدایتی آروین، عضو

دکتر قطمیری سید علی، بازرس

انتخابات آخرین تاریخ: ۹۷/۱۰/۶

***

درمورخ ۹۴/۸/۲۶ با حضور اعضای محترم انجمن روانپزشکان فارس و با حضور جناب آقای دکتر دانشمند انتخابات هیت مدیره جدید برگزار شد، نتیجه رای گیری یه شرح زیر می‌باشد:

نام و نام خانوادگی نوع رای
دکتر شهره دالکی هیت مدیره اصلی
دکتر محمد حسین روشن هیت مدیره اصلی
دکتر علی فیروزآبادی هیت مدیره اصلی
دکتر لعیا احمدزاده هیت مدیره اصلی
دکتررامین افشاری هیت مدیره اصلی
دکتر سید مطهرعمرانی سیگارودی هیت مدیره (علی البدل)
دکتر ابراهیم مقیمی هیت مدیره (علی البدل)
دکتر رحیم ارمان بازرس
دکتر امیر بذرافشان بازرس (علی البدل)

ضمنا در تاریخ ۹۴/۹/۵، در نشست هیات مدیره براساس اجماع نظراعضای هیات مدیره جناب آقای دکتر محمد روشن به عنوان رییس انجمن، دکتر علی فیروز آبادی بعنوان دبیر انجمن ،سرکار خانم دکتر شهره دالکی بعنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.