شاخه گیلان

مجمع عمومی انجمن روانپزشکان شاخه گیلان در تاریخ ۹۷/۷/۱۴ برگزارشد.

خانم دکتر هما ضرابی                بعنوان رییس هیت مدیره

آقای دکتر سید علی پیرنیا                بعنوان نایب رییس

خان دکتر مریم کوشا                      بعنوان دبیر و خزانه دار

بحضورتان معرفی میگردد.

آدرس انجمن :رشت -میدان مصلا -خیابان ۱۵ خرداد-مرکز آموزشی درمانی شفا-دفتر انجمن

تلفن:33666268-013