شاخه گیلان

 

دکتر ضرابی، هما                   رییس شاخه

دکتر پیرنیا، سید علی            نایب رییس شاخه

 دکتر کوشا، مریم                  دبیر و خزانه دار شاخه

 

تاریخ آخرین انتخابات:  ۹۷/۷/۱۴

آدرس انجمن :رشت -میدان مصلا -خیابان ۱۵ خرداد-مرکز آموزشی درمانی شفا-دفتر انجمن

تلفن:33666268-013