شاخه گیلان

مجمع عمومی انجمن روانپزشکان شاخه گیلان در تاریخ ۹۷/۷/۱۴ برگزارشد.

خانم دکتر هما ضرابی                بعنوان رییس هیت مدیره
آقای دکتر سید علی پیرنیا                بعنوان نایب رییس
خان دکتر مریم کوشا                      بعنوان دبیر و خزانه دار
بحضورتان معرفی میگردد.
آدرس انجمن :رشت -میدان مصلا -خیابان ۱۵ خرداد-مرکز آموزشی درمانی شفا-دفتر انجمن
تلفن:33666268-013