شاخه گلستان

دومین انتخابات انجمن علمی روان پزشکان استان گلستان در تاریخ ۹۳/۹/۱۱ درشهر گرگان برگزار شد.کاندیدهای زیر اعلام گردید.

اقای دکتر حسن رییسی                  رییس

خانم دکتر چهره مجدعباس               نایب رییس

آقای دکتر عباس جهانیان                  عضو خزانه‌دار

آقای دکتر کورش سلیمانی                عضوهیات مدیره

خانم دکتر لیلا کاشانی                    عضو بازرس

آقای دکتر حسین سروش                عضو علی البدل

آقای دکتر قاسم محدثی                   عضو علی البدل دوم