شاخه همدان

دکتر محمدرضا افخمی، رییس

دکتر حامد عظیمی، نایب ریس

دکتر مهدی صمدی، دبیر

دکتر پرستو سبزه‌واری، خزانه‌دار