شاخه همدان

دکتر محمدرضا افخمی، رییس شاخه

دکتر عظیمی حامد، نایب ریس شاخه

دکتر صمدی مهدی، دبیر شاخه

دکتر سبزه‌واری پرستو، خزانه‌دار

تاریخ آخرین انتخابات:1397/4/21