کمیته روانپزشکان جوان

رییس کمیته:‌ دکتر محمدرضا قاسم زاده

دبیر کمیته: دکتر محمدرضا شالبافان

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر میترا اشرفی پور

دکتر حسن رنجبر

دکتر آرزو صمدی

دکتر عطیه گلبن

دکتر احمد احمد‌ی‌پور