کمیته کاهش انگ و رسانه

رییس کمیته: دکتر تقوا، ارسیا

دبیر کمیته: دکتر ضمیر، محسن

اعضا کمیته اجرایی:

دکتر احمدپور، احمد

دکتر ذاکری، فرامرز

دکتر صادقی، مجید

دکتر فدایی، فربد

دکتر قاسمی، محمدمهدی

دکتر نجات، مهری

دکتر یوسفی، حمید