کمیته کاهش انگ و رسانه

رییس: دکتر ارسیا تقوا

دبیر: دکتر محسن ضمیر

اعضا کمیته اجرایی:

دکتر احمد احمدپور

دکتر محمدمهدی قاسمی

دکتر مجید صادقی

دکتر فرامرز ذاکری

دکتر فربد فدایی

دکتر حمید یوسفی

دکتر مهری نجات