کارگروه ها

کارگروه تدوین راهنمای بالینی

ريیس کارگروه: دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

اعضای کارگروه:

دکتر مریم رسولیان

دکتر غلامرضا میرسپاسی

دکتر احمد حاجبی

دکتر امیرشعبانی

دکتر آفرین رحیمی‌موقر

دکتر میترا حکیم‌شوشتری

دکتر مظفر روحانی

دکتر مهران ضرغامی

 

کارگروه اقتصاد سلامت روان

رئیس کارگروه: دکتر امیر شعبانی

اعضای کارگروه:

دکتر محمد قدیری وصفی

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

دکتر سامان توکلی

دکتر سیدطه یحیوی