شاخه کرمان

اعضا شاخه

دکتر عبدالرضا صباحی،‌ رییس

دکتر ناهید شفیع‌زاده،‌ دبیر

دکتر ندا محمدی،‌ خزانه‌دار

دکتر نوید خلیلی،‌ بازرس