شاخه کرمان

اعضا شاخه

دکتر صباحی عبدالرضا،‌ رییس شاخه

دکتر شفیع‌زاده ناهید،‌ دبیر شاخه

دکتر  محمدی ندا،‌ خزانه‌دار

دکتر خلیلی نوید،‌ بازرس