شاخه کرمان

اعضا شاخه

دکتر نوید خلیلی،‌ رییس

دکتر ناهید شفیع‌زاده،‌ دبیر

دکتر مهین اسلامی شهربابکی،‌ خزانه‌دار

دکتر پریسا دیوسالار،‌ بازرس