شاخه کرمان

انتخابات شاخه کرمان انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ به صورت مجازی برگزار شد، و نتیجه آرائ به شرح ذیل می‌باشد.

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر صباحی، عبدالرضا            رییس شاخه

دکتر شفیع‌زاده، ناهید             دبیر شاخه

دکتر  محمدی،‌ ندا                   خزانه‌دار

بازرس:

دکتر خلیلی، نوید

عضو علی‌البدل:

دکتریزدانی، مصطفی