شاخه کرمانشاه

اعضا شاخه

دکتر شاپور کریمی، رییس

دکتر رحیم رضاوندی، دبیر

دکتر نسترن رضایی، بازرس