شاخه خراسان

اولین جلسه شاخه خراسان انجمن علمی روانپزشکان ایران بعد از انجام انتخابات مورخ ۹۷/۴/۲۸ درتاریخ ۹۷/۵/۱ برگزار شد واعضا انجمن به شرح زیر بر اساس آراء معین شدند.

سرکار خانم دکتر شعله بهمن‌نخجوانی                                                      رییس

جناب اقای دکترحمید صالح‌پور                                                             نایب رییس

جناب آقای دکتر علیرضا سجادی                                                           دبیر و مسئول آموزش و پژوهش

جناب آقای دکترعلی ربانی‌زاده                                                               خزانه‌دار

جناب آقای دکتر محمدرضا نقابیان                                                            عضو اصلی

جناب اقای عبداله ساجدی                                                                  عضو علی‌البدل

جناب اقای دکتر علیرضا اکرمی نژاد                                                       بازرس اصلی

جناب آقای دکتر مجید حنیفه زاده                                                          بازرس علی‌البدل