شاخه خراسان

اولین جلسه شاخه خراسان انجمن علمی روانپزشکان ایران بعد از انجام انتخابات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱درتاریخ ۱۴۰/۵/۱۴ برگزار شد و اعضا هیات مدیره شاخه به شرح زیر بر اساس آراء معین شدند.

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر عبدالهیان، ابراهیم                                                         رییس شاخه

دکتر سعادتیان، وحید                                                           نایب رییس

 دکتر جعفرزاده، سید مرتضی                                                 دبیر شاخه

دکتر حنیف‌زاده، مجید                                                          خزانه‌دار

دکتر میرزاده، منصوره                                                           عضو اصلی

اعضای علی‌البدل:

دکتر اکرمی‌نژاد، علیرضا                                                    عضو علی البدل

دکتر موسوی                                                                     عضو علی‌البدل

  بازرس:

دکتر ثاقبی، علی