شاخه خراسان

اولین جلسه شاخه خراسان انجمن علمی روانپزشکان ایران بعد از انجام انتخابات مورخ 1400/5/1 درتاریخ 1400/5/14 برگزار شد و اعضا هیات مدیره شاخه به شرح زیر بر اساس آراء معین شدند.

دکتر عبدالهیان، ابراهیم                                                         رییس شاخه

دکتر سعادتیان، وحید                                                           نایب رییس

 دکتر جعفرزاده، سید مرتضی                                                 دبیر شاخه

دکتر حنیف‌زاده، مجید                                                          خزانه‌دار

دکتر میرزاده، منصوره                                                           عضو اصلی

دکتر اکرمی‌نژاد، علیرضا                                                    عضو علی البدل

دکتر موسوی                                                                     عضو علی‌البدل

دکتر ثاقبی، علی                                                               بازرس اصلی