کمیته اعتیاد

رییس کمیته: دکتر آذرخش مکری

دبیر کمیته: دکتر رضا دانشمند

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر بهرنگ شادلو

دکتر رضا شیرالی

دکتر علی فرهودیان

دکتر علیرضا نوروزی