کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

 کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

رییس کمیته: دکتر مجید صادقی

دبیر کمیته: دکتر عادله عسگری

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر حافظ باجغلی

دکتر محسن رازافشاء

دکتر محمدرضا شالبافان