کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

 کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

رییس کمیته: دکتر جلیلی، احمد

دبیر کمیته: دکتر عسگری، عادله

اعضای کمیته:

دکتر احمدی‌پور، احمد

دکتر پژوهان، صبرا

دکتر رضاپور، مریم

دکتر شادروان، محمد

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شاه‌خواه، هلن

دکتر شمشیری نظام، تورج

دکتر صادقی، مجید

دکتر ضمیر، محسن

دکتر عکاشه، گودرز

دکتر فدایی، فربد

دکتر فلاح پور، حسن

دکتر مهدوی‌نسب، مهسا