کمیته روان‌پزشکی نظامی

 کمیته روان‌پزشکی نظامی

رییس کمیته: دکتر روحانی، مظفر
دبیر کمیته: دکتر ابراهیمی، محمدرضا


ساير اعضای کمیته:
دکتر افضلی، مسعود
دکتر امیری، علی
دکتر آوخ، فرهاد
دکتر پورنامدار، مهدی
دکتر تقوا، ارسیا
دکتر سرداری زارچی، علی محمد
دکتر صید، علی
دکتر گنابادی نژاد، لیلا
دکتر نصیری، ‌مریم