کمیته روان‌پزشکی نظامی

 کمیته روان‌پزشکی نظامی

رییس کمیته: دکتر مظفر روحانی

دبیر کمیته: دکتر فرهاد آوخ

اعضای هیأت اجرایی: 

دکتر مسعود افضلی

دکتر ارسیا تقوا

دکتر وحید فرنیا