کمیته روان‌پزشکی نظامی

 کمیته روان‌پزشکی نظامی

دکتر روحانی، مظفر (رییس کمیته)
دکتر ابراهیمی، محمدرضا (دبیر کمیته)
ساير اعضای کمیته:

دکتر افضلی، مسعود
دکتر امیری، علی
دکتر آوخ، فرهاد
دکتر پورنامدار، مهدی
دکتر تقوا، ارسیا
دکتر سرداری زارچی، علی محمد
دکتر صید، علی
دکتر گنابادی نژاد، لیلا
دکتر نصیری، ‌مریم