کمیته پزشکی خواب

رئیس کمیته: دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

دبیر کمیته: دکتر فاطمه کاشانی‌نسب

اعضاء کمیته:

دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی

دکتر شهرزاد خسروی‌فرد

دکتر مشیت محمدزاده