کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

 کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

رییس کمیته: دکتر میترا حکیم شوشتری

دبیر کمیته: دکتر جعفر فیلی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر رزیتا داوری

دکتر مهشید رابطیان

دکتر فریبا عربگل

دکتر فاطمه هادی