کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

 کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

 اعضاى هيئت اجرايى (به ترتيب آرا):
١- دكتر حكيم شوشترى، ميترا
٢- دكتر صالحى، مهديه
٣- دكتر نصر اصفهانى، فرناز
٤ و ٥- دكتر پرويزى، مائده؛ و دكتر شيرزاد، فاطمه

اعضاى علی‌البدل هيئت اجرايى (به ترتيب آرا):
١- دكتر رابطيان، مهشيد
٢- دكتر دودانگى، نسرين

ساير اعضای کمیته:
دکتر اسدی، شبنم
دکتر اسدی، نساء (دستیار)
دکتر بخشنده، راضیه (دستیار)
دکتر پیروز، مریم (دستیار)
دکتر رنجبر کرمانی، فاطمه
دكتر زارع، زهرا
دکتر زارع مهرجردی، گلناز (دستیار)
دکتر سیفی‌مقدم، نگار
دکتر شیردل، سعیده
دکتر صالحیان، راضیه
دکتر مهدوی، مهری (دستیار)
دکتر میرزاده،‌ منصوره
دکتر میرفاضلی، فاطمه‌السادات