کمیته فضای مجازی

رئيس كميته: دکتر رسولیان، مریم

دبير كميته: دکتر گلبن، عاطفه


ساير اعضای کمیته:

دکتر تقوا، ارسیا

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شریفی، ونداد

دکتر شعبانی، امیر

دکتر صادقی، مجید

دکتر طباطبایی مطلق، مریم

دکتر عربزاده، سمیه

دکتر قاسمی، محمدمهدی

خانم کوهستانی، مرضیه

دکتر محمدجعفری، عاطفه