شاخه مازندران

اعضا هیات مدیره:

دکتر سید حسینی حمزه،‌ رییس شاخه

دکتر  ثقه‌مجتهدی دیانوش، دبیر شاخه

دکتر رضایی محمد‌مهدی، خزانه دار

دکتر جعفریان فرامرز،‌ بازرس

تاریخ آخرین انتخابات: 1398/6/2