شاخه مازندران

اعضای هیات مدیره:

دکتر سید حسینی،‌ حمزه         رییس شاخه

دکتر ثقه‌مجتهدی، دیانوش         دبیر شاخه

دکتر رضایی، محمد‌مهدی            خزانه دار

بازرس:

دکتر جعفریان، فرامرز

 

تاریخ آخرین انتخابات: ۱۳۹۸/۶/۲