شاخه مازندران

اعضا شاخه

دکتر سید حمزه حسینی،‌ رییس

دکتر دیانوش ثقه مجتهدی، دبیر

دکتر محمد مهدی رضایی، خزانه دار

دکتر فرامرز جعفریان،‌ بازرس