شاخه مازندران

انتخابات شاخه مازندران انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ 1401/3/26 با حضور آقای دکتر محمد قدیری‌وصفی نماینده انجمن به صورت حضوری برگزار شد و نیز نتیجه انتخابات داخلی هیئت‌مدیره شاخه و سمت اعضا در جلسه 1401/4/16به شرح زیر مورد تأئید قرار گرفت:

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر ستاره،‌ جواد        رییس شاخه

دکتر رضایی، آرش         دبیر شاخه

دکتر عالیشاه، علی          خزانه دار

بازرس:

دکتر جعفریان، فرامرز

 

تاریخ آخرین انتخابات: 1401/3/26