شاخه قزوین

اعضای شاخه

دکتر فرهاد شاملو، رئیس

دکتر حسین جاودانی، دبیر

دکتر حاج سیدجوادی، نایب رئیس

دکتر فلاح‌زاده، بازرس

دکتر سیدحسین قافله‌باشی، خزانه‌دار