شاخه قزوین

اعضای شاخه

دکتر حسین قافله باشی، رئیس

دکتر عادله عسگری، دبیر

دکتر فرهاد شاملو، خزانه دار

دکتر زهرا هاشمی، بازرس