شاخه قزوین

اعضای هیات مدیره:

دکتر قافله‌باشی، حسین       رئیس شاخه

دکتر عسگری، عادله              دبیر شاخه

دکتر شاملو، فرهاد                  خزانه‌دار

بازرس:

دکتر هاشمی، زهرا

 

تاریخ انتخابات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹