شاخه قزوین

اعضای هیات مدیره:

دکتر حسین قافله باشی، رئیس شاخه

دکتر عادله عسگری، دبیر شاخه

دکتر فرهاد شاملو، خزانه دار

دکتر زهرا هاشمی، بازرس

 تاریخ آخرین انتخابات: 1399/11/19