شاخه قم

اعضا هیات مدیره:

دکتر عباس شهیدی ، رئیس شاخه

دکتر  فاکر حسین ، دبیر شاخه

دکتر کیهانی محمد،‌ خزانه‌دار

دکتر معلمی شیرین، بازرس

 تاریخ آخرین انتخابات: 1397/6/2