شاخه قم

انتخابات شاخه قم انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ 1401/8/19 با حضور آقای دکتر محمد قدیری‌وصفی نماینده انجمن به صورت حضوری برگزار شد و نتایج آراء به شرح ذیل می‌باشد.

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر شهیدی، عباس               رئیس شاخه

دکتر ربیعی، محمد                  نایب رییس و دبیر شاخه

دکترمظفری، محمدرضا             دبیر شاخه

بازرس:

دکتررحیمی، جمشید

 تاریخ آخرین انتخابات: 1401/8/19