شاخه قم

اعضا شاخه

دکتر عباس شهیدی، رئیس

دکتر حسین فاکر، دبیر

دکتر محمد کیهانی،‌ خزانه‌دار

دکتر شیرین معلمی، بازرس