شاخه قم

اعضای هیات مدیره:

دکتر شهیدی، عباس               رئیس شاخه

دکتر فاکر، حسین                    دبیر شاخه

دکتر کیهانی، محمد                 خزانه‌دار

بازرس:

دکتر معلمی، شیرین

 تاریخ آخرین انتخابات: ۱۳۹۷/۶/۲