کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

 کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

رییس کمیته: دکتر پورکرامتی، همایون

دبیر کمیته: دکتر شیرالی، رضا

اعضای کمیته:

دکتر احترامی، مهرداد

دکتر بذرافشان، امیر

دکتر پورنامدار، مهدی

دکتر ترابی پاریزی، غلامرضا

دکتر توفیقی، حمیدرضا

دکتر رفیعی، حسن

دکتر سرداری زارچی، علی محمد

دکتر رمضان ساعتچی، لیلی

دکتر شناور، محمدرضا

دکتر شیرخدا، شهاب

دکتر صادقی، علی

دکتر صالح، فاطمه

دکتر صلحی، امین

دکتر فدایی، فربد

دکتر فلاح پور، حسن

دکتر قاسمی، مهسا

دکتر نجارزادگان، محمدرضا

دکتر هاشمی، زهرا

دکتر مدنی، سعید

دکتر راغفر، حسین

دکتر دانشور، مزدک