کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

 کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

رییس کمیته: دکتر رضا شیرالی

دبیر کمیته: دکتر همایون‌پور کرامتی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر مهرداد احترامی

دکتر جعفر بوالهری

دکتر حسن رفیعی

دکتر مریم رسولیان

دکتر حمید طاهرخانی