کمیته پزشکی روان‌تنی

رییس کمیته: دکتر عاطفه قنبری‌جلفایی

دبیر کمیته: دکتر محسن رحیم‌نیا

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر نازیلا شاه منصوری

دکتر طالب بدری

دکتر راضیه صالحیان

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر سیدشهاب بنی‌هاشم

دکتر محسن حافظی

دکتر چالانیکی