کمیته سلامت جنسی

رییس کمیته: دکتر عباسعلی ناصحی

دبیرکمیته: دکتر حافظ باجغلی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر محسن رازافشاء
دکتر راضیه صالحیان
دکتر مهدی عبدلی
دکتر آزاده مظاهری
دکترسید طاها یحیوی
سایر اعضای کمیته:
 دکتر رضا ایمانی
 دکتر مرضیه توکلی
 دکتر فیروزه رئیسی
 دکتر منصور صالحی
 دکتر محمد عبهری
 دکتر ندا فرزانه
 دکتر غلامحسین قائدی
 دکتر سینا قاسمی
 دکتر سعید قشونی‌زاده
 دکتر مهدی کریمی
 دکتر فریدون مهرابی