کمیته صنفی

رییس کمیته: دکتر فلاح پور، حسن

دبیر کمیته: دکتر نجارزادگان، محمدرضا

 

سایر اعضای کمیته:

دکتر حامدی، مهدی

دکتر سالیانی، انوشه

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شکیبا، عالیا

دکترعسگری دریجانی، عادله

دکتر مسیحای اکبر، مسعود

دکتر همتی، محمدعلی

دکتر یحیوی، سیدطه