کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

رییس کمیته: دکتر ضرغامی، مهران
دبیر کمیته: دکتر شریعت، وحید

اعضای کمیته:

دکتر آرتونیان، والنتین

دکتر برکتین، مجید

دکتر بنی هاشم، شهاب

دکتر حکیم شوشتری، میترا

دکتر شریفی، ونداد

دکتر صمیمی اردستانی، سیدمهدی