کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

رییس: دکتر مهران ضرغامی
دبیر: دکتر وحید شریعت

 

اعضای کمیته:

دکتر شهاب بنی هاشم

دکتر مجید برکتین

دکتر والنتین آرتونیان

دکتر سید مهدی صمیمی

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر ونداد شریفی