شاخه یزد

اعضای هیات مدیره:

دکتر یاسینی مجتبی             رییس شاخه

 دکتر صادقیه طاهره             دبیر شاخه

 دکتر حرازی محمد‌علی          خزانه‌دار

 دکتر شیرخدا شهاب            عضو  هیات مدیره

 دکتر  چمنی امیر                  عضو هیات مدیره

 

تاریخ آخرین انتخابات: 1397/9/1