شاخه یزد

دکتر یاسینی مجتبی             رییس شاخه

 دکتر صادقیه طاهره             دبیر شاخه

 دکتر حرازی محمد‌علی          خزانه‌دار

 دکتر شیرخدا شهاب            عضو  هیات مدیره

 دکتر  چمنی امیر                  عضو هیات مدیره

 

تاریخ آخرین انتخابات: 1397/9/1