شاخه یزد

جناب آقای دکتر مجتبی یاسینی            بعنوان رییس

سرکار خانم دکتر طاهره صادقیه              بعنوان دبیر

جناب آقای دکتر محمد علی حرازی          بعنوان خزانه‌دار

جناب آقای دکتر شهاب شیرخدا               عضو  هیات مدیره

جناب آقای دکتر امیر چمنی                     عضو هیات مدیره