برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌ی «شاخه‌ی البرز»
 انتخابات هیأت مدیره‌ی «شاخه‌ی البرز» انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ١٣٩٦ برگزار شد.
این مراسم با حضور و نظارت دکتر مریم رسولیان، رییس هیأت مدیره‌ و دکتر احمد جلیلی عضو هیأت مدیره‏‌ی انجمن علمی روانپزشکان ایران، و با حضور ۲۰ عضو پیوسته‌ی انجمن در سازمان نظام پزشکی کرج برگزار گردید.
در نهایت، اعضای منتخب به شرح زیر تعیین شدند:

 اعضای اصلی هیأت مدیره:
دکتر ناصر حاجیان مطلق (رییس)
دکتر رضا رادگودرزی (دبیر)
دکتر سمیرا نریمانی (خزانه‌دار)
دکتر زهره امراللهی (بازرس)
دکتر رامین بیات ماکو
دکتر علیرضا جاهدی

بازرس:
دکتر زهره امراللهی

به اشتراک بگذارید :