نتایج انتخابات شاخه كرمان انجمن علمی روانپزشکان ايران به تأييد هيأت‌مديره انجمن رسيد:

اعضاى اصلى هيأت‌مديره:
 دکتر نوید خلیلی (رئيس)
دکتر ناهید شفیع‌زاده (دبیر)
دکتر مهین اسلامی شهربابکی (خزانه‌دار)

اعضاى علی‌البدل هيأت‌مديره:
دکتر مينا دهقان
دکتر محسن گرکانی‌نژاد

 بازرس: دکتر پریسا دیوسالار
 بازرس على‌البدل: دکتر محمدرضا صمصامی

به اشتراک بگذارید :