گزارش كميته عصب روانپزشكى شاخه خراسان انجمن علمى روانپزشكان ايران

گزارش كميته عصب روانپزشكى شاخه خراسان انجمن علمى روانپزشكان ايران

 از آذرماه ٩٨ تا شهریورماه ٩٩

دکتر مرتضی جعفر زاده، رییس کمیته

دکتر مائده کامرانی، دبیر کمیته

 

  1. جلسه با رئيس و اعضا هيات مديره انجمن و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های آتى كميته
  2. جلسه كميته با گروه روانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى مشهد جهت هماهنگى در برگزارى سمينار در هر فصل و سخنرانی‌ها هر دو ماه یک‌بار
  3. حضور فعال اعضا كميته علمى در جلسات كميته عصب روانپزشكى انجمن علمى روانپزشكان ايران
  4. برگزارى اولين وبينار روانپزشكى كشور با موضوع كاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشكى با همكارى كميته عصب روانپزشكى ايران و گروه روانپزشكى و پزشكى هسته‌ای دانشگاه علوم پزشكى مشهد
  5. برگزارى سخنرانى در مورد استاندارد تى ام اس با همكارى كميته عصب روانپزشكى انجمن علمى روانپزشكان ايران و گروه روانپزشكى مشهد
  6. مشاركت كميته در برگزارى دومين كنگره عصب روانپزشكى ايران و دبير كميته ،دكتر كامرانى به‌عنوان سخنران در كنگره و دكتر سليمى به‌عنوان داور مقالات كنگره و رئيس كميته دكتر جعفر زاده ،به‌عنوان دبير اجرايى كنگره
  7. ايجاد كانال تلگرامى نوروسايكياترى انجمن خراسان با هماهنگى انجمن و كميته عصب روانپزشكى انجمن علمى روانپزشكان ايران با مشاركت اعضا انجمن
  8. برگزارى سخنرانى در شهریورماه با موضوع تشنج‌های غير صرعى سايكوژنيك با همكارى گروه روانپزشكى و نورولوژى مشهد
  9.  برنامه‌ریزی و ثبت وبينار با موضوع سردرد در سامانه آموزش مداوم با همكارى انجمن روانپزشكان ايران و گروه نورولوژى و روانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران و ايران
به اشتراک بگذارید :