ايستاده از راست: دكتر امير شعبانى، دكتر مهران ضرغامى، دکتر ميرفرهاد قلعه‌بندى، دکتر محمدرضا فياضى بردبار، دكتر على طلايى، دكتر فرزين رضاعى، دكتر على قلعه‌ايها، دکتر على‌اكبر نجاتى‌صفا، دكتر مجيد بركتين، دكتر حبيب‌اله خزايى، دکتر سيد ابوالفضل قريشى، دكتر على صحراييان، دكتر يوسف سمنانى، دکتر عبدالرضا صباحى، دکتر عمران‌محمد رزاقى كاشانى، دكتر سيد مجتبى ياسينى اردكانى، دکتر محمدرضا خدايى اردكانى، دكتر آرش میراب‎‌زاده اردكانى

 نشسته از راست: دكتر فاطمه رنجبر كوچكسرائى، دكتر احمدعلى نوربالا تفتى، دكتر مصطفى حمديه، دکتر اشرف تشكرى

به اشتراک بگذارید :