اجراى توافقات اخير انجمن علمى روان‌پزشکان ايران و مركز نظارت و اعتباربخشى امور درمان وزارت بهداشت

در خصوص صورت‌جلسه مورخ 1401/1/2 (پيوست) با موضوع «بررسی تخلفات غیرپزشکان در نسخه‌نویسی»، جهت پيگيرى بندهاى مورد تفاهم گزارش اقدامات وزارت بهداشت به انجمن علمى روان‌پزشکان ايران ارسال شد.

اين انجمن همواره براى كمك به وزارت بهداشت در دست‌يابى به اهداف مرتبط با ارتقاى خدمات سلامت روان آماده است.

متن صورتجلسه بررسی تخلفات غیرپزشکان در نسخه نویسی

 

به اشتراک بگذارید :