در ادامه گزارش‌های ارائه‌شده از سوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره‌ی داروهای روان‌پزشکی کم‌یاب یا ناموجود و موردنیاز در بازار کشور، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

الف- فهرست گزارش‌های انجمن به وزارت بهداشت از سال 1398 به شرح زیر و متن کامل آنها پیوست است:

  1. نامه شماره ۳۲۶۸۵/۷۷ به تاریخ 5/3/1398
  2. نامه شماره ۳۲۷۶۱/۷۷ به تاریخ 22/4/1398
  3. نامه شماره ۳۲۷۷۰/۷۷ به تاریخ 27/4/1398
  4. نامه شماره ۳۲۷۸۳/۷۷ به تاریخ 12/5/1398
  5. نامه شماره ۳۳۴۶۶/۷۷ به تاریخ 20/12/1399
  6. نامه شماره ۳۳۷۵۴/۷۷ به تاریخ 23/6/1400
  7. نامه شماره ۳۳۸۲۲/۷۷ به تاریخ 3/8/1400
  8. نامه شماره ۳۴۰۶۸/۷۷ به تاریخ 11/4/1401
  9. نامه شماره ۳۴۱۱۲/۷۷ به تاریخ 5/6/1401

ب- یادآوری این نکته بسیار مهم است که «کمبود نسبی این داروها در بازار»، «دسترسی ناقص به هر یک از داروهای تجویزشده»، «نبودن هریک از داروها با وجود دسترسی به داروهای هم‌خانواده‌ی آن» و «عدم استمرار دسترسی به هر دارو» برای هریک از افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی و خانواده‌ی آنها می‌تواند مساوی با آشفتگی در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی باشد. اهمیت دسترسی گسترده و پایدار به داروهای روان‌پزشکی حتی درباره‌ی برندهای این داروها نیز صادق است، به گونه‌ای که استمرار بهبودی بسیاری از افراد وابسته به وجود برند خاصی از داروست. بر این اساس، بسیار ضروری بود که وزارت محترم بهداشت برنامه‌ریزی دقیقی برای اطمینان‌یافتن از استمرار دسترسی به طیف گسترده‌ی داروها در اشکال مختلف می‌داشت و امید است این آینده‌نگری در دستور کار قرار گیرد.

پ- برخی از داروها با وجود اهمیت فوق‌العاده، در مقاطعی نایاب بوده است که هرچند هم‌اکنون در بازار موجود یا نسبتاً موجود است، جلوگیری از نایاب‌شدن مجدد آنها حیاتی است؛ مانند قرص لیتیوم کربنات (300 میلی‌گرم)، کپسول فلوکستین (20 میلی‌گرم)، قرص هالوپریدول (5 میلی‌گرم)، قرص پرفنازین (8 میلی‌گرم) و قرص ترازودون (50 میلی‌گرم).

ت- برخی از داروها با وجود یادآوری مکرر به وزارت محترم بهداشت کماکان نایاب هستند؛ مانند قرص ریتالین (10 میلی‌گرم) و اشکال طولانی‌اثر (دپو) داروهای آنتی‌سایکوتیک مانند هالوپریدول. و برخی از داروها ناگهان دچار کمبود می‌شوند که برای بیماران و روان‌پزشکان غافل‌گیرکننده است؛ مانند وضعیت کنونی قرص ریسپریدون.

ث- فهرست داروهای مورد نیازی که در بازار کم‌یاب، نایاب و یا ناپایدار است:

ردیف

نام دارو

شکل فراورده‌ی دارویی

دوزاژ (میلی‌گرم)

1

Acamprosate

قرص

300

2

Atomoxetine

کپسول

10 و 18 و 25 و 40

3

Bupropion

قرص

75

4

Buspirone

قرص

5

5

Clonidine

قرص

2/0

6

Donepezil

قرص

5

7

Escitalopram

قرص

20

8

Flupentixol decanoate

آمپول

20

9

Fluphenazine

قرص

5/2 و 5

10

Fluphenazine Decanoate

آمپول

25

11

Haloperidol

قرص

5

12

Haloperidol Decanoate

آمپول

50

13

Haloperidol lactate

آمپول

5

14

Hydroxyzine

قرص

25

15

Isocarboxazid

قرص

10

16

Lisdexamfetamine (Vyas)

کپسول

30 و 50 و 70

17

Lorazepam

آمپول

2

18

Maprotiline

قرص

75

19

Methylphenidate

قرص طولانی‌اثر

18 و 36 و54

20

Methylphenidate (Ritalin)

قرص

۱۰

21

Modafinil

قرص

100

22

Naltrexone

کپسول

50

23

Olanzapine

قرص

5 و 5/2

24

Oxcarbazepine

قرص

150 و 300

25

Paroxetine

قرص

20

26

Perphenazine

قرص

8

27

Pimozide

قرص

1 و 4

28

Pramipexole

قرص

7/0

29

Promethazine

آمپول

50

30

Promethazine

قرص

25

31

Risperidone

قرص

1 و 2 و 3 و 4

32

Risperidone

قطره/محلول خوراکی

1

33

Rivastigmine

قرص

3

34

Succinylcholine Chloride

آمپول

500

35

Thiopental (sodium)

آمپول

1000

36

Thioridazine

قرص

همه دوزاژها

37

Thiothixene

کپسول

5

38

Topiramate

قرص

100

39

Tranylcypromine

قرص

10

40

Trazodone

قرص

50 و 100

41

Trifluoperazine

قرص

5

42

Varenicline

قرص

1

                                                             دکتر مجید صادقی

                                                 رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

نامه کمبود دارو.pdf

به اشتراک بگذارید :