انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

جوایز انجمن روانپزشکان ایران

جایزه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

جایزه استاد داویدیان
سال ۱۴۰۱

جایزه یداللهی
سال ۱۴۰۱

جایزه استاد اخوینی
سال ۱۴۰۱