انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

رییس کمیته: دکتر فرید حسینی، فرهاد

دبیر کمیته: دکتر معماری، الهه

اعضای کمیته:

دکتر خلیلی، نوید

دکتر زاهدیان، فائزه

دکتر سعادتیان، وحید

دکتر صمیمی اردستانی، مهدی

دکتر فاضلی، احد

دکتر فیاضی‌بردبار، محمدرضا

دکتر کیانی‌مهر، گیلدا

دکتر نجاتی، سارا

دکترحسینی، نرگس

دکتر گیلان، عاطفه

دکتر رودبارکی، نرجس