انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر حسن فلاح‌پور

رییس کمیته صنفی

دکتر عادله عسگری‌دریجانی

دبیر شاخه قزوین

دکتر محمد قدیری وصفی

عضو هیات مدیره

دکتر حسن رفیعی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

رییس: دکتر آفرین رحیمی‌موقر

دبیر: دکتر سارا جعفری

اعضا: دکتر سارا جعفری

دکتر سینا دژم پور

دکتر الهام روحی

دکتر علی صادقی

دکتر حسن فلاح پور

دکتر مهسا ناهیدی

دکتر نازنین ایازی

دکتر محمد خاتمی