انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر حسن فلاح‌پور

رییس کمیته صنفی

دکتر عادله عسگری‌دریجانی

دبیر شاخه قزوین

دکتر محمد قدیری وصفی

عضو هیات مدیره

دکتر حسن رفیعی

نایب‌ رئیس

رییس کمیته: دکتر احمدخانیها، حمیدرضا

دبیر کمیته: دکتر نوروزی، علیرضا

اعضای کمیته:

دکتر اصغری، طاهره

دکتر امیری، علی

دکتر بنارزاده، نبی

دکتر پورنامدار، مهدی

دکتر ثریا، شیوا

دکتر رضاپور، مریم

دکتر رفیعی، حسن

دکتر سرداری زارچی، علی محمد

دکتر شمشیری نظام، تورج

دکتر صید، علی

دکتر طواف‌زاده حقی، سیده مهناز

دکتر عباس‌پور، مائده

دکتر عسگری، عادله

دکتر علوای‌راد، ثاره

دکتر فلاح پور، حسن

دکتر قدیری، ‌محمد

دکتر گلشاهی، محبوبه

دکتر لطفی، پیام

دکتر ناهیدی، مهسا

دکتر نجاتی، پروانه

دکتر نصیری، ‌مریم

دکتر وحدانی، بیتا