انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر فربد فدایی

رییس کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

رییس کمیته: دکتر تقوا، ارسیا

دبیر کمیته: دکتر ضمیر، محسن

 

اعضا کمیته اجرایی:

 

دکتر احمدپور، احمد

دکتر اربابی، محمد

دکتر ارحام صدر، مجتبی

دکتر اصغری، طاهره

دکتر امینی، مژگان

دکتر آوخ، فرهاد

دکتر آیت الهی، ارغوان

دکتر بهمنی، سویا

دکتر ترابی، غلامرضا

دکتر توفیقی، حمیدرضا

دکتر جلیلی، احمد

دکتر دوالفقاری، اناهیتا

دکتر رسولیان، مریم

دکتر روحانی، مظفر

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شمسی‌پور، مرجان

دکتر عسگری، عادله

دکتر علیخانی، رزا

دکتر فربد، فدایی

دکتر کمالو، عاطفه

دکتر محمدجفری، عاطفه

دکتر معصومی، مریم

دکتر یوسفی، حمید