انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر محمدرضا شالبافان

دبیر انجمن

اعضای هیات اجرایی کمیته‌ی روان‌‌پزشکان جوان و‌ دستیاران روز دهم اسفند ۱۴۰۲ طی انتخاباتی با نظارت هیات مدیره، توسط اعضای کمیته انتخاب شدند.‌

رییس کمیته: دکتر نگین زنگنه‌نیا

دبیر کمیته: دکتر عاطفه آروین

روان‌پزشکان جوان عضو هيئت اجرايى

دکتر فخریان، اغوان

دكتر جمالی، مژده

دکتر دانایی، حمید

دستیاران عضو هيئت اجرايى

دکتر اسماعیلی، ستاره

دکتر جزایری، فایزه

اعضاى على‌البدل هيئت اجرايى

دکتر تابش، حنیف (روان‌پزشك جوان)

دکتر واحدی، طراوت (دستیار)