انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

رئيس كميته: دکتر حکیم‌شوشتری، میترا
دبير كميته: دکتر پرویزی، مائده

اعضای کمیته:

دکتر برون، مهسا

دکتر ذوالفقاری، زهرا

دکتر رنجبر کرمانی، فاطمه

دکتر سلیمی، سحر

دکتر شیردل، سعیده

دکتر صالحی، مهدیه

دکتر عباسپور، مایده

دکتر عباسی‌نژاد، مریم

دکتر کیانی‌دهکردی، منصوره

دکتر محققی، مریم

دکتر محمدجعفری، عاطفه

دکتر نقیب، مریم

دکتر محبی، فاطمه