انجمن روانپزشکان ایران

تست
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر طه یحیوی

عضو انجمن

رییس کمیته: دکتر ناصحی، عباسعلی

دبیرکمیته: دکتر باجغلی، حافظ

 

سایر اعضای کمیته:

دکتر احمدزاده، آذین

 دکتر احمدی، رضا

دکتر حقیقی، محمد

دکتر رییسی، فیروزه

دکتر شمشیری نظام، تورج

دکتر صالحی، منصور

دکتر صالحیان، راضیه

دکتر عباس‌پور، مائده

دکتر عبدلی، مهدی

 دکتر عبهری، محمد

دکتر فرزانه، ندا

دکتر قایدی، غلامحسین

دکتر کرباسچی، حسن

دکتر مظاهری، آزاده

دکتر وحدانی، بیتا