انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

عضو انجمن

رییس: دکتر فاطمه کاشانی نسب 

دبیر: دکتر محبوبه خوزان

اعضا: دکتر محبوب اسدلو

دکتر محبوبه خوزان

دکتر سینا دژم پور

دکتر نازنین ایازی

دکتر الهه پاک مهر