انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

عضو انجمن

رییس کمیته: دکتر کاشانی‌نسب، فاطمه

دبیر کمیته: دکتر محمدزاده، مشیت

اعضای کمیته:

دکتر آریا، پانته‌آ

دکتر پژوهان، صبرا

دکتر خدایی‌اردکانی، محمدرضا

دکتر خسروی‌فر، شهرزاد

دکتر ستاره، جواد

دکتر فاضلی، احد

دکتر قلعه‌بندی، میرفرهاد

دکتر ملک، فرهاد

دکتر نیافر، رامین