انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

رییس کمیته: دکتر قنبری‌جلفایی، عاطفه

دبیر کمیته: دکتر صالحیان، راضیه

اعضای هیات اجرایی:

دکتر بدری، طالب

دکتر چالاکی‌نیا، نسرین

دکتر کیانی‌دهکردی، منصوره

سایر اعضای کمیته:

دکتر اصغری، طاهره

دکتر الیاسی، ‌فروزان

دکتر بیگدلی، مینا

دکتر رضاپور، مریم

دکتر عبدی، مهناز

دکتر فرید حسینی، فرهاد

دکتر کرباسچی، حسن

دکتر کریمی، اکرم

دکتر مجیدی، سعیده

دکتر محسنیان، علی

دکتر وطن‌خواه، ونوس

دکتر هاشم‌پور، سارا