انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

رییس: دکتر راضیه صالحیان

دبیر: دکتر سوده تاجیک اسماعیلی

اعضا: دکتر فروزان الیاسی

دکتر طالب بدری

دکتر سوده تاجیک اسماعیلی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر ریحانه خدادادی

دکتر فهیمه خمسه لویی

دکتر عطااله دل‌پاک  دکتر زهرا ذوالفقاری

دکتر عاطفه ستاری نژاد

دکتر محمدرضا شعربافچی

دکتر علی صادقی،

دکتر راضیه صالحیان

دکتر اناهیتا عربی

دکتر منصوره کیانی‌دهکردی

دکتر سعید مجیدی

دکتر مهسا ناهیدی

دکتر ونوس وطنخواه

دکتر محمدعلی همتی

دکتر نازنین ایازی

دکتر عبدی مهناز