انجمن روانپزشکان ایران

جستجوی پزشکان انجمن روانپزشکان ایران

استان
جنسیت

دکتر احمد احمدی‌پور

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب

دکتر فهیمه سعید

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب

دکتر امیرحسین جلالی‌ندوشن

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب

دکتر مریم معصومی

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب

دکتر مریم طباطبایی‌مطلق

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب

دکتر ونداد شریفی

متخصص روانپزشکی

وضعیت:

فعال

استان

شماره مطب

آدرس مطب