انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

دکتر حاجیان مطلق رییس و دکتر زهره امراللهی دبیر شاخه شدند دکتر سید وحید شریعت رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران صحت انتخابات شاخه‌ی البرز